Permohonan Anggota Baru

Kepada Tuan Setiausaha,
Adalah saya dengan hormatnya memohon menjadi anggota koperasi ini. Berikut adalah butiran mengenai diri saya:-

KETERANGAN DIRI

 

BUTIRAN JAWATAN

 

KETERANGAN SUAMI/ISTERI

 

Maklumat Waris

 

Maklumat Caruman

 

Verification

Saya mengaku keterangan di atas adalah betul dan saya bersetuju membayar fi masuk sebanyak RM 20.00.
Saya bersetuju membuat caruman seperti diatas dan mengikut Undang-undang Kecil Koperasi.

4. IKRAR (UUK 14)
Saya dengan ini berikrar yang saya terikat dengan undang-undang kecil dan aturan-aturan aktiviti yang sedia ada dan dengan apa-apa pindaan kepada undang-undang kecil dan aturan-aturan aktiviti tersebut yang dibuat di sisi undang-undang dan membenarkan koperasi ini memotong tiap-tiap bulan daripada gaji saya dan saya berikrar bersetuju supaya dipotong daripada gaji saya segala jumlah bayaran yang wajib dijelaskan kepada koperasi ini sama ada sebagai seorang aggota penghutang atau penjamin pinjaman apabila tuntutan dibuat keatas saya.

5. WASI/PENAMA (UUK 18 ) (1)(2)
Saya dengan ini bersetuju menamakan penama seperti tertera pada maklumat waris diatas sebagai wasi/penama untuk menerima segala wang simpanan saya di Koperasi ini sekiranya kematian diri saya.

[printfriendly] *Sila cetak dan sahkan dan poskan borang permohonan ini ke alamat koperasi.

No announcement available or all announcement expired.